ΕΠΙ ΛΕΞΕΙ - Μονάδα Λόγου + Γραφής


Λογοθεραπεία, Μαθησιακές δυσκολίες, Εργοθεραπεία, Ψυχολογική υποστήριξη, Ειδική αγωγή
Αναζήτηση

Δυσλεξία

Δυσλεξία είναι η ειδική μαθησιακή διαταραχή που αφορά κυρίως στη δυσχέρεια που έχουν ορισμένα άτομα στην επεξεργασία της γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στο γραπτό λόγο και ο,τιδήποτε αφορά σε αυτόν (ανάγνωση, γραφή, κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου). Η δυσλεξία δεν σχετίζεται με τη χαμηλή νοημοσύνη· αντιθέτως, ένας δυσλεξικός διαθέτει νοητική ικανότητα ανώτερη του μέσου όρου.

Η δυσχέρεια αυτή είναι δυνατόν να εντοπίζεται σε ένα ή και περισσότερα από τα επίπεδα της γλώσσας:

  • Επίπεδο φωνολογίας - άρθρωση και παραγωγή των γλωσσικών στοιχείων (π.χ. σύγχυση φθόγγων, συμφωνικών και φωνηεντικών).
  • Επίπεδο μορφολογίας και σύνταξης - γραμματική και συντακτική ικανότητα (π.χ. αδυναμία εμπέδωσης και εφαρμογής των κανόνων της γραμματικής και του συντακτικού της γλώσσας).
  • Επίπεδο σημασιολογίας - ικανότητα ορθής διάκρισης και χρήσης της σημασίας των λέξεων (π.χ. σύγχυση λέξεων που ομοιάζουν σημασιολογικά).

Τα συμπτώματα της Δυσλεξίας

Τα συμπτώματα της Δυσλεξίας πρωτίστως σχετίζονται με την ανάγνωση και την κατανόηση γραπτών πληροφοριών, τη γραφή και την ορθογραφία, την γραπτή (κυρίως, αλλά και την προφορική) έκφραση.

Χαρακτηριστικά συμπτώματα που μπορεί να εντοπιστούν σε δυσλεξικά άτομα είναι τα ακόλουθα:

  • Ανάγνωση: διαβάζει αργά και συλλαβιστά, χωρίς να ακολουθεί τη στίξη, με επαναλήψεις ή και παραλείψεις συλλαβών ή και λέξεων, με συγχύσεις γραμμάτων, συλλαβών ή και λέξεων που μοιάζουν μεταξύ τους (β αντί για δ, αναγκάζω αντί αντιμετωπίζω, ελέφαντας αντί ελεύθερος...) κ.α.
  • Κατανόηση: ελλιπής κατανόηση ή αδυναμία κατανόησης κάποιου κειμένου, αδυναμία απομνημόνευσης του μαθήματος που έχει διαβάσει.

  • Γραφή: παραλείψεις, αντιμεταθέσεις ή προσθήκες γραμμάτων ή συλλαβών, συγχύσεις και αντικαταστάσεις γραμμάτων που μοιάζουν οπτικά ή ακουστικά (π.χ. β-δ, φ-θ, ω-ε, ω-ε), καθρεπτική γραφή γραμμάτων ή αριθμών, δεν αφήνει κενά ανάμεσα στις λέξεις, δεν τονίζει ή παρατονίζει τις λέξεις, δε χρησιμοποιεί στίξη.
  • Ορθογραφία: πολλά, σταθερά λάθη στις καταλήξεις και τα θέματα των λέξεων ( π.χ. εγώ πέζο).
  • Κατανόηση και Έκφραση - Παραγωγή Λόγου (γραπτού ή προφορικου): δυσκολία κατανόησης, συγκράτησης και αναπαραγωγής σύνθετων προτάσεων (και οδηγιών) ή κειμένων, αδυναμία ανάσυρσης της κατάλληλης λέξης και σύγχυση εννοιών (αντί για γραφείο μπορεί να πει τραπέζι), περιορισμένο λεξιλόγιο, "τηλεγραφικός λόγος" (απόδοση του θέματος σε 1-2 προτάσεις), παράταξη νοημάτων με ελλιπή ή καμία σύνδεση μεταξύ τους.
  • Συνοδά συμπτώματα: πιθανόν να συμπαρουσιάζονται και έλλειψη προσανατολισμού στο χώρο και στο χρόνο (π.χ. μπερδεύει και ξεχνά ημερομηνίες, τους μήνες ή τις εποχές, δυσκολεύεται να διακρίνει το δεξί από το αριστερό, δυσκολεύεται να "διαβάσει" την ώρα σε αναλογικό ρολόι κ.α.), αδύναμη μνήμη, αδυναμία συγκέντρωσης και προσοχής, δυσκολίες στην εκτέλεση μαθηματικών πράξεων και στη λογικομαθηματική σκέψη.
Νέα Μάκρη: Αγ. Κων/νου 6, 19005
ΤΗΛ: 2294095885
ΚΙΝΗΤΟ: 6937303071
Αθήνα: Λένορμαν 255
ΤΗΛ: 2105155906
ΚΙΝΗΤΟ: 6972023288